Zakonska osnova djelovanja

Ustrojstvo 


Računovodstvo

 • Zakon o proračunu NN 87/08, 136/1215/15
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14115/15
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10, 120/13
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva NN 3/1593/15
 • Uredba o računovodstvu proračuna NN 96/94, 108/96, 119/01, 74/02
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10, 19/14
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15119/15
 • Zakon o računovodstvu NN 78/15
 • Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja NN 86/15
 • Oluka o izvješćivanju o planovima financiranja NN 76/15
 • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine NN 32/15102/15

 


Javna nabava

 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva NN 102/13, 10/14, 120/1426/15
 • Uredba o objavama javne nabave NN 10/12
 • Uredba o objavama i evidenciji javne nabave NN 77/08, 4/0952/10
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 10/12
 • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 10/12
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 06/12125/14
 • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) NN 06/12
 • Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi NN 19/12
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 18/13, 127/1374/14

 


Javne ceste

 • Zakon o cestama NN 84/11
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama NN 54/13
 • Zakon o dopuni Zakona o cestama NN 22/13, 148/13, 92/14
 • Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama NN 112/97
 • Uredba o vođenju Registra javnih cesta NN 32/01
 • Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima NN 56/15

Sigurnost prometa na cestama

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/1464/15
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN110/01
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu NN 95/14
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima NN119/07
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica NN 111/15
 • Pravilnik o načinu osiguranja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge NN 111/15

 


Inspekcija cestovnog prometa

 • Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 22/14

Prometni znakovi i signalizacija

 • Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama NN 61/01
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 87/02
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15102/15

 


Naknade u cestovnom prometu

 • Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin NN 50/93
 • Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 35/11, 96/1598/15
 • Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 130/12
 • Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila NN 13/91
 • Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine. NN 136/11
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa Godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom NN 92/16

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

 • Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta NN 25/98,162/98
 • Zakon o gradnji NN 153/13
 • Zakon o prostornom uređenju NN 153/13
 • Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 79/14, 41/1575/15
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta NN 55/1441/15
 • Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inžinjera u graditeljstvu i prostornom uređenju NN 78/15

Razvrstavanje javnih cesta

 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN 34/12
 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 66/15
 • Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste NN 140/13

Cestovno zemljište

 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti NN 78/14

 Izvanredni prijevoz

 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 119/07, 52/08
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz NN 68/10

 

Zatvaranje cesta

 • Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 73/98
 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste NN 119/07