Reklamni objekti

Naknadu za postavljanje reklamnih ploča i uređaja plaćaju sve pravne odnosno fizičke osobe koje postavljaju reklamne ploče i uređaje na javnim cestama.

Mjerilo za izračun naknade za postavljanje reklamnih ploča i uređaja na javnim cestama je površina reklamne ploče ili uređaja (jednostrani, dvostrani, višestrani ).

Visina naknade za postavljanje reklamnih ploča i uređaja utvrđuje se mjesečno po m2 reklamne ploče ili uređaja. Mjesečna cijena je 30,00 kn po metru kvadratnome reklame

Opširnije...

Priključci i prilazi

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11), priključkom i prilazom na javnu cestu, smatra se spoj javne ceste i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na javnu cestu.

Raskrižje javnih cesta  se ne smatra priključkom ili prilazom na javnu cestu.

Priključak i prilaz na županijsku i lokalnu cestu smije se izvesti samo na temelju izdane Suglasnosti od Županijske uprave za ceste Međimurske županije.

Uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu propisani su Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07).

Korištenje cestovnog zemljišta

Način i uvjete korištenja cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama uređuje:
Zakon o cestama (NN 84/11) Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07) Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/07)

Opširnije...

Posebni uvjeti građenja

Prilikom poduzimanja ili izvođenja bilo kakvih građevinskih radova ili radnji na županijskim i lokalnim cestama i njihovom zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu, potrebno je ishoditi odgovarajuće Posebne uvjete građenja ili Suglasnost od Županijske uprave za ceste Međimurske županije.

Potrebna suglasnost je neophodna kako bi se očuvala cjelovitost kolnika, bankina, horizontalne i vertikalne signalizacije i dr. Suglasnost također sadržava i način sanacije nakon izvedenih radova, kako se u toku izvođenja radova ili radnji ne bi oštetila javna cesta i sigurnost prometa na njoj.

Za izdavanje Posebnih uvjeta ili Suglasnosti građenja potrebno je uz zahtjev dostaviti:

-idejni projekt predmetnih radova izvođenja.