Kućni prilazi

Temeljem članka 40. „Zakona o općem upravnom postupku“ (NN 47/09) i na 44. sjednici dana 15. studenog 2012. god. Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije donijelo je Odluku o naplati troškova izlaska i uvida na teren pri izdavanju akata.

Na temelju podnesenog zahtjeva za izdavanje Suglasnosti radi izvođenja/rekonstruiranja kućnog prilaza, priključka na plinovod, vodovod, instalacije telekomunikacije ili elektrike potrebno je uplatiti iznos od 130,00 kn za troškove postupka, u roku od 3 dana računajući od primitka ove Uplatnice, na poslovni račun Županijske uprave za ceste Međimurske županije brojHR0324020061100074355 otvoren kod  Erste&Steiermärkische Bank d.d. sa pozivom na broj Vaš OIB, s naznakom prema dolje navedenim:

 

  • za kućni prilaz u (navesti adresu i mjesto lokacije prilaza)                               *
  • za priključak na instalaciju (plinovoda, vodovoda, telefona ili struje)              **

 

Molimo Vas da dostavite priznanicu kao dokaz o uplati na broj telefaksa 040/396-295 ili osobno na adresu Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, Čakovec, kako bi Vam mogli izdati predmetni akt.

 

Izgled ispunjenog naloga za plaćanje:

Preuzimanje zahtjeva: 

Plinski i vodovodni priključci

Za izvođenje plinskog ili vodovodnog  priključka u cestovnom pojasu ili kolniku javne ceste potrebno je dostaviti zahtjev za izdavanje suglasnosti, kopiju projekta priključka , te broj katastarske čestice kao i naziv katastarske općine, ne gruntovni broj.

Preuzimanje zahtjeva: