IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKOG MOSTA/PROPUSTA UZ ŽC 2255 – NA DIONICI DONJI KRALJEVEC - HEMUŠEVEC

Započeli su radovi na Izgradnji pješačko biciklističkog mosta/propusta uz ŽC 2255 na dionici Donji Kraljevec - Hemuševec

Gradi se most ukupne dužine 16,04 m, širine 2,02, i svijetlog raspona 9,97 m, namijenjen za promet biciklista i pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao čelična, gredna, montažna konstrukcija.  Most se gradi sa sjeverno-istočne (lijeve) strane postojećeg cestovnog mosta.

Predmetni objekt će omogućiti kontinuirani promet biciklista po biciklističkoj traci između naselja Donji Kraljevec i Hemuševec, a koji sada nije moguć na dijelu gdje ista prelazi preko kanala Rakovica

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu, broj tehničkog dnevnika 2/19, od siječnja 2019. godine izrađenog od strane poduzeća ŽAGAR d.o.o iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru mr.sc.Darko Žagar,dipl.ing.građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/19-01/000037, URBROJ: 2109/1-09/4-19-0007 od 10.05.2019. godine.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja TEHNIX d.o.o. i PAVLIC-ASFALT-BETON, oba iz Donjeg Kraljevca. Stručni nadzor ispred poduzeća ŽAGAR d.o.o. iz Čakovca, obavljaju ovlašteni inženjeri građevinarstva mr.sc.Darko Žagar,dipl.ing.građ., i Davor Marđetko, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC.

Planirani rok završetka radova je listopad 2019. godine.

IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA NA ŽC 2003 – MARTINSKA ULICA U MURSKOM SREDIŠĆU

Započeli su radovi na Izgradnji pješačkog mosta uz ŽC 2003 na Martinskoj ulici u Murskom Središću.

Predmetni radovi predstavljaju II fazu radova, nakon izgradnje pješačke staze na predmetnoj lokaciji. Gradi se most ukupne dužine 19,71 m i širine 2,0 m namijenjen za promet pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao predgotovljena, prednapeta betonska konstrukcija.  Most se gradi sa sjeverne (lijeve) strane postojećeg cestovnog mosta.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu, oznaka projekta NI-192/2016-P, od 11.2016. godine izrađenog od strane poduzeća NORD-ING d.o.o iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/18-01/000139, URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0008 od 24.09.2018. godine.

Izvođač radova je MEĐIMURJE-PMPd.o.o. iz Čakovca, Stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC.

Planirani rok završetka radova je listopad 2019. godine.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE, REKONSTRUKCIJA ŽC 2018 I LC 20088, S RJEŠAVANJEM OBORINSKE ODVODNJE U ULICI BRAĆE RADIĆA U BELICI

Započeli su radovi na Izgradnji pješačke staze, rekonstrukciji dijela ŽC 2018 i LC 20088, s rješenjem oborinske odvodnje u ulici Braće Radića u Belici. U tijeku su radovi na izgradnji oborinske odvodnje na LC 20088, nakon čega će se izvoditi oborinska odvodnja na ŽC 2018, zatim izgradnja pješačkih staza i na koncu rekonstrukcija ceste.

Predmetni objekt se sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, a investitor je Općina Belica.

Dužina predmetnog  zahvata je cca 960,00 m.

Ukupna dužina kanalizacijskih kolektora oborinske odvodnje je 893,10 m. Na istoj se izvode potrebni slivnici i revizijska okna, te se ista ispušta/spaja u postojeće recipijente.

Planirana pješačka staza je širine 1,80 m jednostrano, denivelirana cestovnim rubnikom od kolnika ceste i obrubljena malim rubnikom s vanjske strane. Ukupna dužina pješačke staze je 946,71 m.

Postojeća cesta se rekonstruira na način da se lokalna cesta proširuje na 5,50 gdje je jednostrano obrubljena rubnicima, a 6,00 m na mjestima gdje se rubnici radi oborinske odvodnje postavljaju obostrano. Kolnik ŽC 2018 se proširuje na 6,50 m uz dodatno proširenje u horizontalnoj krivini, na spoju sa LC 20088. Nakon proširenja planirana je izvedba novog habajućeg asfaltnog sloja na cijeloj dionici.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu oznaka projekta NI-237/2017-PO, od 06.2017. godine izrađenog od strane poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca po ovlaštenom inženjeru Rok Magdalenić mag.ing.aedif., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/18-01/000215, URBROJ: 2109/1-09-2/01-19-0007 od 26.03.2019. godine.

Radovi su započeli početkom travnja,  a planirani završetak radova je najkasnije do početka kolovoza ove godine.

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC 2003 U NASELJU HLAPIČINA

U tijeku su radovi na Izgradnji biciklističke trake(BT) uz ŽC 2003 u Hlapičini. Predmetni objekt se sufinancira od strane Grada Mursko Središće.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama, gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, te izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m, uključujući razdjelnu crtu. BT se izvodi uz lijevu strane kolnika, gledano od smjera Vrhovljana prema Murskom Središću. Dužina zahvata je 584,00 m.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu zajednička oznaka projekta IPK-61/14, od 05.2016. godine izrađenog od strane poduzeća INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o. iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Vladimir Kolarić,dipl.ing.građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/16-01/000139, URBROJ: 2109/1-09-2/07-16-0005 od 09.11.2016. godine.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Donjeg Kraljevca, Stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC.

Planirani rok završetka radova je listopad 2019. godine.

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC 2003 OD PEKLENICE DO KRIŽOVCA

Započeli su radovi na Izgradnji biciklističke(BT) uz ŽC 2003 na dionici Peklenica - Križovec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Grada Mursko Središće.Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama, gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, te izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m, uključujući razdjelnu crtu. BT se izvodi s desne strane kolnika od Peklenice prema Križovca. Dužina predmetnog zahvata je 655,00 m.Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu zajednička oznaka projekta IPK-61/14, od 06.2016. godine izrađenog od strane poduzeća INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o. iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Vladimir Kolarić,dipl.ing.građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/16-01/000151, URBROJ: 2109/1-09-2/07-16-0005 od 10.11.2016. godine.Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Donjeg Kraljevca, Stručni nadzor ispred poduzeća RESCON d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva mr.sc.Renato Slaviček, dipl.ing.građ., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Planirani završetak radova je 15.10.2019. godine.

 

U Čakovcu,

18.07.2019. godine       

Stručni suradnik

Dvanajščak Igor mag.ing.aedif.